Et år går fort og tiden er igjen kommet for å lage ny årsplan for neste barnehageår, med innhold og gode føringer for hva barn i Sprellopp skal erfare, oppleve og lære. Vi evaluerer og jobber sammen med personalet for å avgjøre hva som skal videreføres , hva vi kan endre for å bli bedre og hva som kan erstattes med nytt spennende innhold.

Lære for livet er fortsatt vår visjon, hvor vi vektlegger verdiene omsorg, trygghet og respekt for alle i Sprellopp. Omsorg ved at vi bryr oss om hvert enkelt barn og voksen, trygghet ved at hvert barn og voksen skal føle seg sett, hørt og forstått, og respektert ved at barn og voksne skal føle seg betydningsfulle og anerkjent for den de er.

Neste barnehageår ønsker vi å fokusere spesielt på programmet «Være sammen», som er et kompetanseløft for tidlig innsats og endringsarbeid i barnehagen. Vi skal arbeide med voksenrollen, og den skal være preget av varme og respekt for barnet gjennom relasjonsbygging og grensesetting. Målet er å utvikle varme og grensesettende ansatte som hjelper barnet med å gjøre gode valg i ulike situasjoner. I tillegg skal vi bruke et pedagogisk materiell som kan brukes på ulike måter og i ulike situasjoner i barnehagen. Barna skal bli kjent med Regnbueløven og hans historie. De skal bli trygge på seg selv, slik at de lærer å samhandle med barn og voksne på en god måte.

«Jeg er meg, og du er deg, sammen skaper vi vår vei»

Regnbueløven er selve symbolet på gode holdninger som innebærer at jeg skal være meg, du skal være deg og sammen skal vi vise respekt og forståelse for hverandre. Dette skal vi jobbe med gjennom bøker og annet materiell som retter seg inn mot hvordan vi best kan løse utfordringer vi støter på i hverdagen til beste for alle.

Å arbeide med programmet «Være sammen» i Sprellopp gjør vi for å synliggjøre, verdsetter og fremme mangfold og gjensidig respekt for at alle barn skal føle seg verdifulle, inkludert og respektert for den de er. Vi ønsker at barn som går ut av våre barnehager skal bli robuste og gode medmennesker og dermed mestre og møte livets utfordringer på en god måte.