10 små Tumlebarn sitter spente og klare for en av de magiske samlingsstundene i Sprellopp Solbergelva. Et av barna rynker litt på nesa mens hun kikker bort mot den voksne som sitter på kne, et annet barn spør; Hva er det? Allerede her ser vi at vi har opprettet en nysgjerrighet blant barnegruppen, pedagogen på avdelingen sitter og holder noe bak ryggen sin – nemlig hjemmelagde følelselskort for småbarnsavdelingene.

I dag er nemlig dagen vi skal introdusere et av denne månedens temaer som er tatt ut fra Årsplanen vår som ligger under fagområdet etikk, religion og filosofi – nemlig «jeg/meg og vi/oss» med vekt på følelser.

Følelser og samlingsstund

Pedagogen  tar først frem et av kortene; glad – og viser med hele kroppen sin at hun er glad. Barna følger etter og imiterer pedagogens kroppsspråk og mimikk!

I hele oktober har vi hatt et stort fokus på følelser og ansiktsuttrykk. Vi har på tvers av de to småbarnsavdelingene valgt å fokusere på fire forskjellige sinnsstemninger og ansiktsuttrykk som har blitt knyttet til konkreter i form av bilder som illustrerer; «glad», «trist» og «sint”, men vi fant fort ut gjennom Stine Sofie-stiftelsen, at det også er viktig å sette ord på følelsen «redd». Akkurat denne følelsen har vi snakket litt ekstra om de siste ukene, for å få frem at dette også er en viktig følelse å anerkjenne. Stine Sofie-stiftelsen sier noe om at det er viktig at vi tillater barna å få fram følelsene, kjenne på dem og lytte til dem. Følelsene bærer viktige budskap som vil beskytte oss og hjelpe oss til å få dekket behov, ikke bli krenket og bidra til å bevare verdigheten vår” (materiell brukes med 5 – 6 åringene for å gjøre barna mer kompetente til å si i fra om vold og overgrep. Mer informasjon om dette i Årsplan).

Den siste måneden har vi også satt oss ned på barnas nivå og funnet frem blant annet bøker og ulike aktiviteter hvor vi får satt ord på følelser knyttet til en aktivitet. Blant annet en lek der vi går som en sint elefant, eller en redd liten mus – vi har også spurt og vist barna hvordan en glad hund går eller en trist krokodille. Vi har klart å identifisere følelser til dyr og barnas respons var latter og entusiasme.

Hvorfor psykisk helse i barnehagen?

I den nye rammeplanen, under kapittelet om barnehagens verdigrunnlag står det noe om at personalet skal fremme livsmestring, psykisk helse og følelse av egenverd.  Men hvordan sikrer vi i barnehagen at vi fremmer barns psykiske helse i hverdagen?

Det vi vet i dag er at barnets hjerne utvikles i samspill med miljøet de er i, og påvirkes videre av de relasjonene og opplevelsene de har i hverdagen.  Derfor sier det oss noe om hvordan vi legger til rette for lek og læring i hverdagen. Det tidlige samspillet mellom barn og andre omsorgspersoner gir barnet muligheten til å få øve seg på reguleringen av følelser – det at vi setter ord på følelsene til barnet hjelper de til å forstå hvordan de etterhvert skal regulere dette selv. Dette er en vesentlig faktor for videre læring!

Lære for livet

Vårt visjon er «lære for livet» og med dette i ryggsekken så ønsker også vi som voksne i barnehagen å lære nye ting som har betydning vårt arbeid med barn. For barna så innebærer dette enda et viktig verktøy som de kan få bruk for i sin hverdag, nemlig å komme i kontakt med egne følelser.

Tidlig innsats i barnehagen har som formål å kvalitetssikre at barnehagene er i stand til å sette i gang tiltak på et tidlig stadium for barn som er i risiko.

Å ta barnas følelser på alvor er en utrolig viktig del av den daglige omsorgen fra oss i barnehagen. Rammeplanen (KD, 2011, s. 31) sier at omsorg handler om relasjonen mellom barn også, ikke bare relasjonen til de voksne. Vår oppgave blir å forstå barnas følelser for å lære barna og vise omsorg og empati for hverandre. Vi som voksne i relasjon med barna må begynne med oss selv, fordi vi ikke kan forvente at barna lærer seg å vise empati og omsorg for andre hvis vi ikke gjør det. Det at vi voksne anerkjenner barnas følelser er nøkkelen i arbeidet med psykisk helse i barnehagen.

Psykisk helse er noe som faktisk angår oss alle sammen, små som store, og det er derfor det er så viktig at vi allerede i barnehagen begynner å legge vekt på hvordan vi setter ord på barnas og våre egne følelser knyttet til ulike handlinger.  Fokuset på verdensdagen for psykisk helse er nettopp å være raus med hverandre, men også med seg selv. Vi i Sprellopp Solbergelva barnehage syns det er fantastisk at fokuset nettopp ligger på barn, familie og samfunn.

Et trygt fang og en stødig voksenrolle

Etter disse fire ukene er det tydelig for oss at den ekstra innsatsen vi har lagt i dette arbeidet har satt sine spor på avdelingene. Det vi ser nå er at barna bruker følelsekortene aktivt i hverdagen, både i samlingsstunden men også i leken med hverandre på avdelingen. Vi voksne på avdelingen har blitt enda mer bevisst på hvordan vi møter barna, verbalt og kroppslig. Vi er på barnas nivå!

Vi vet at de aller minste barna i barnehagen har et stort behov for en trygg hånd å holde i, et fang å sitte på og en voksen som ser de og deres behov ved å sette ord på det de føler. Frem til de får satt på ord på det selv er nettopp disse følelseskortene et godt visualisert verktøy som setter følelsene deres i fokus.

Psykisk helse i fokus

I vår barnehage er barnas psykiske helse viktig, og vi streber etter å se hvert enkelt barn hver dag og at vi kan bidra til at deres selvbilde blir sterkere for hver dag som går. Vi ønsker å sette dette på dagsordenen slik at vi kan skape en bevissthet og en åpenhet om at det faktisk er helt greit å prate om følelser og hvordan vi har det. Vi skal være forbilder for barna, og ved å hjelpe de å sette ord på følelsene –  det gjør oss til gode rollemodeller. Kom og bli med sammen med oss!

Les mer om hvordan vi arbeider med psykisk helse i barnehagen her