Planleggingsdag i Sprellopp barnehager

Tema for faglig del var Sprellopp sin visjon Lære for livet. Hver dag vektlegger personalet verdiene omsorg, trygghet og respekt i trygge omgivelser. Vi utfører og står ansvarlig for et systematisk HMS arbeid og utfører daglig ulike rutiner for å kunne tilby en trygg barnehagehverdag for alle. Barnehagens verdier og rutiner gjelder for barna i barnehagen, men det er også viktig for personalet for å ha et godt og trygt arbeidsmiljø. Trivsel blant de ansatte bidrar til økt trivsel hos barn og foreldre. Del to av dagen bestod av besøk fra representanter fra Norsk brannvern AS og Riktig Førstehjelp. 

Omsorg, trygghet og respekt

Det er spesielt tre begrep og verdier vi etterstreber i i hverdagen for de yngste barna, de litt eldre og for hver enkelt ansatt for å styrke læringsmiljøet i barnehagen.

Omsorg ved å vise at vi bryr oss om hvert enkelt barn, og vi reflekterte over hva som kreves av oss voksne for at barna skal oppleve dette i sin hverdag.

Trygghet ved at hvert barn skal føle seg sett, hørt og forstått og hvilke arbeidsmåter som bidrar til dette.

Respekt ved at barna skal føle seg betydningsfulle og anerkjent for den de er, og hva betyr det egentlig i praksis.

I Sprellopp har vi et stort fokus på voksenrollen og hva det kreves av hver enkelt for å være en god rollemodell for barna i hverdagen. Barnehagene i Sprellopp skal være lærende organisasjoner, og hele tiden være i utvikling for at barna skal ha de beste forutsetningene for å kunne mestre sine liv i samspill med sine omgivelser. Som ansatte i barnehagen må vi kontinuerlig ha en kritisk tenkning og reflektere om de avgjørelsene og endringene vi hele tiden gjør er til barnas beste.

Brannslukning og brannvern

Barnehagene har gode rutiner på hva de skal gjøre hvis det oppstår brann, og hvordan de slukker brann. Et viktig punkt når det gjelder evakuering, er å ha avtalt møtested som alle barn og voksne kjenner godt til, som har trygg avstand fra barnehagen. Etter øvelsen må alle ansatte på hver avdeling gå igjennom en evaluering som leveres til barnevernleder i barnehagen. Uke 38 var det Brannvernuke som arrangeres av Brannvernforeningen hvor barnehagene hadde ekstra fokus på brannvern samt øvelse i forhold til brann. Hensikten er først og fremst å få alle barn i sikkerhet.

Det er viktig å ha faste rutiner og opplegg med jevnlig brannvernopplæring av de ansatte. De ansatte har fått veiledning ved bruk av brannslukningsteppe, slokkespray, husbrannslange og skumslokker.

Førstehjelpskurs fra Riktig førstehjelp

”Førstehjelp er den første hjelpen alle burde kunne gi ved akutt sykdom eller ulykke”.

Å være forberedt gir mestring og førstehjelpskunnskap krever repetisjon.

Fokus for dagen: 

Norsk Grunnkurs i Førstehjelp:

 • Varslingsrutiner
 • Undersøkelse av hjelpeløs person
 • Hjerte-lungeredning (HLR)
 • Fremmedlegeme i luftveier
 • Akutt livstruende sykdom (hjerneslag, hjerteinfarkt)
 • Opptreden på skadested (fjerning av hjelm, vurdere indre blødning)
 • Førstehjelp i det daglige (brannskader, etseskader, brudd, sår)

Førstehjelp for deg som har omsorg for barn:

 • Varslingsrutiner
 • Hjerte-lungeredning (HLR)
 • Fremmedlegeme i luftveier
 • Sykdom
 • Forgiftning
 • Skader

Les mer om Sprellopp barnehager her!